Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej o spółkach!

Zagraniczne spółki kontrolowane wynikają z trzech niezależnych od siebie elementów. Pierwszy stanowi zakres ich działalności, czyli kraje, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego. Drugi to siedziby spółek ulokowane w krajach nieuwzględnionych w rozporządzeniu, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź takie z którymi Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej, która stanowi podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Podatnicy posiadający w spółce kontrolowanej udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolowanych bądź prawo do uczestnictwa w zyskach opłacają podatek, którego podstawę stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, który przypada na jego udział w spółce, w części która odpowiada posiadanym przez podatnika udziałom. Od dochodów tych należy odliczyć kwotę odpłatnego zbycia udziałów oraz otrzymanych dywidend.

Opublikowano Spółki | Otagowano , , | Skomentuj

Firmy spółek i ich nazwy

Firma to imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Firma bardzo często błędnie utożsamiana jest z przedsiębiorstwem. Firma to oznaczenie przedsiębiorcy, natomiast przedsiębiorstwo to oznaczenie przedsiębiorstwa.
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest działania pod firmą. Jest to niezbędne w celu zawierania umów oraz podpisywania dokumentów. Kodeks cywilny dopuszcza możliwość posługiwania się skrótem firmy.

Firma składa z rdzenia oraz dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych. Rdzeń to imię i nazwisko osoby fizycznej bądź prawnej.
Dodatki fakultatywne mogą przykładowo wskazywać przedmiot działalności bądź siedzibę spółki.

Firmę należy ujawnić we właściwym rejestrze. Występują dwa podstawowe: dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Krajowy Rejestr Sądowy.

Opublikowano Spółki | Otagowano , , | Skomentuj

Płaca minimalna!

Płaca minimalna w Polsce ustalana jest przez państwo corocznie na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Płaca minimalna w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto, jednakże po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnej zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeni pracownika zostanie zaledwie 1459,84 zł. Ustalona jest także minimalna stawka godzinowa za pracę. Wynosi ona 13 złotych brutto.

Minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 złotych otrzymają również osoby, które rozpoczynają pierwszy rok pracy. Jeszcze w 2016 roku osoba rozpoczynająca pracę otrzymywać mogła wynagrodzenie nie niższe niż 80% minimalnej pensji jednak te przepisy zostały zniesione.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2080 złotych brutto (ok. 1515 złotych netto), natomiast minimalna stawka godzinowa ma wynosić 13,50 złotych brutto.

Opublikowano Spółki | Otagowano , , , | Skomentuj

Zakładanie spółki przez Internet – pytania i odpowiedzi

Jakie spółki można założyć za pomocą sieci?
Wykorzystując wzorzec umowy udostępniony na platformie założyć możemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę komandytową.

Jak przebiega proces rejestracyjny?
Proces przebiega za pomocą platformy dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wnioski złożone na stronie rozpatrywane są w dni robocze przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego.
W celu dokonania wirtualnej rejestracji konieczne jest utworzenie konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wówczas użytkownik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru tożsamości. W przypadku osoby prawnej wymaga się podania jej nazwy, numeru NIP, adresu siedziby oraz numeru REGON.

Jak wygląda umowa spółki?
Do sporządzenia umowy wykorzystywany jest wzorzec umowy dostępny na stronie MS. Podpisanie umowy możliwe jest dzięki podpisowi elektronicznemu. Sporządzenie umowy nie przekracza 24 godzin.

Kiedy należy wnieść kapitał zakładowy?
Wkład należy wnieść do 7 dni po dokonaniu rejestracji.

Czy wszystkie formalności można wypełnić za pomocą Internetu?
Niestety nie, do 7 dni po dokonaniu rejestracji konieczne jest złożenie oświadczenia wszystkich członków zarządu, iż wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników oraz poświadczenia notarialnego wzorów podpisów wszystkich członków zarządu do Sądu Rejestrowego.

Opublikowano Spółki | Otagowano , , , , | Skomentuj

Wszystko o podatku CIT

Podatek CIT jest jednym z najpowszechniejszych podatków. Płacić go musi bowiem każda osoba prawna, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo – akcyjne oraz niektóre jednostki niemające osobowości prawnej. Warunkiem jest jedynie posiadanie zdolności prawnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne i istnieje on od 1989 roku. Istnieją pewnie podmioty, które cieszyć się mogą zwolnieniem z płacenia podatku CIT. Są to m. in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, organizacje religijne oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawą opodatkowania w przypadku tego podatku jest dochód uzyskany przez osobę prawną. Należy pamiętać, że dochód nie jest przychodem! Dochód jest to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Stawka podatku CIT wynosi 15% dla małych podatników czyli firm, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro oraz nowych przedsiębiorstw, natomiast dla pozostałych podmiotów 19%. Zmiana stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, ma ona na celu wspieranie rozwoju małych firm oraz wzrost rozwoju gospodarczego.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące prawa podatkowego bądź innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Opublikowano Spółki | Otagowano , , , , , | Skomentuj